فلسفه فیزیوتراپی سلول (Mechanotransduction)

فلسفه فیزیوتراپی سلول (Mechanotransduction)

ایده بیوتنسگریتی (Biotensegrity) یا همان تنسگریتی بیولوژیک، نوعی غوطه ور بودن المانهای فشاری (compression)، مانند استخوانهای ستون مهره ای در شبکه توری مانند نیروهای کششی بافت نرم و به ویژه شبکه یکپارچه فاشیا را بیان می کند. چنین رویکردی، کاملا متفاوت با ایده قبلی (و شاید قدیمی!) که استخوانها را داربستی برای قرارگیری بافت های نرم قلمداد می کند، می باشد.

ارزش چنین ایده ای در توجیه امکان پذیر بودن انتقال نیروهای مکانیکی (کششی و فشاری) به سلول و تغییرات بیولوژیک سلول ناشی از تاثیرات مکانیکی و به دنبال آن، تغییرات شیمیایی سلول (Biochemical) است. چیزی که از آن به عنوان Mechanotransduction نام می برند.   

Mechanotransduction را می توان مجموعه روش ها و یا راههایی را که سلول به انواع مختلف نیرو (نیروها چرخشی، برشی، کششی، خمشی،…) پاسخ می دهد، تعریف نمود (Chaitow 2014, Khan 2009). چنین پاسخ هایی تغییر رفتار سریع سلول، مانند پاسخ های سلول به فرآیندهای التهابی و ترمیمی را به دنبال دارند.

گرچه هنوز بر سر اینکه تا چه اندازه درمانهای دستی یا سایر مدالیتی های فیزیکی می توانند با اعمال نیروهای مکانیکی، عملکرد سلولی را به واسطه Mechanotransduction تغییر دهند، واضح نیست اما تجارب بالینی و شواهد امروزی، درمانهای دستی در  فیزیوتراپی را در اعمال نیروهای مکانیکی مناسب به سلول و تغییرعملکرد آن را به ویژه در تسریع روند ترمیم سلولی (به ویژه در موارد تروماتیک) اثر بخش می دانند.

ازShockwave therapy نیز به عنوان یکی از مدالیتی های مناسب برای اعمال چنین نیروهای مکانیکی و تسریع روند ترمیم ضایعات تاندونی نام برده می شود. بنابراین Mechanotransduction ، “یکی” از مکانیزمهای قابل مطرح برای توجیه اثرات مثبت این مدالیتی در فیزیوتراپی می باشد.گرچه، مدالیتی هرچه باشد، توجه به پارامترهای مناسب و شواهد بالینی مربوط به آن ضرورت دارد.

در صورتی که تمایل به مطالعه بیشتر دارید در فایل زیپ زیر مقاله هایی جهت تحقیق بیشتر درباره این موضوع برای شما فراهم کرده ایم.

برای مشاهده نظرات و قرار دادن کامنت یا پرسش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید یا حساب کاربری جدید ایجاد کنید (در ۱ دقیقه) و مجددا به این صفحه بازگردید.

کلاس های درحال ثبت نام

۸:۳۰ جمعه ۲ تیر ۱۴۰۲

( برگزار شده )

پایان ثبت نام